อบรม / สัมมนา

 

สมัครเข้าร่วมการอบรม

การแนะนำโครงการ

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง – 1 วัน การแนะนำโครงการผ่านรูปแบบการสาธิตตัวอย่างบทเรียน ให้แก่ผู้นำคริสตจักร และองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจ เพื่อให้ตระหนักถึงของความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่า จะบูรณาการเข้าไปในพันธกิจของพวกเขาได้อย่างไร และสามารถกำหนดบุคคลากรที่เหมาะสม เข้ามารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดกระบวนการในชุมชนของเขาต่อไปได้

การอบรมขั้นต้น

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานด้านพระคัมภีร์และด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบาดแผลทางจิตใจ พวกเขาจะได้สำรวจจิตใจตนเองว่ามีบาดแผลที่หรือไม่ และนำให้พระคริสต์เยียวยารักษา อีกทั้งเรียนรู้วิธีการนำกลุ่มแบบมีส่วนร่วม รูปแบบของโปรแกรม และพัฒนาวางแผนการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนของพวกเขา

การอบรมขั้นสูง

การอบรมสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมขั้นต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากอบรมขั้นต้นและการฝึกปฏิบัตินำกลุ่ม ผูู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัติรับรองในฐานะผู้จัดกระบวนการอบรม  หรือผู้จัดกระบวนการกลุ่มเยียวยา

กลุ่มรักษ์ใจ (Healing Group)

กลุ่มเยียวยาสำหรับผู้เข้าร่วมจำนวน 6 – 12 คน โดยใช้บทเรียนต่างๆ  เพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ และสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น  การจัดกลุ่มนี้สามารถจัดเป็นแบบสัปดาห์ละครั้ง  หรือแบบรีทรีตสุดสัปดาห์

กลุ่มเสริมสร้าง (COP)

การพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันของ ผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ แบ่งปันประสบการณ์การทำพันธกิจการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ  และอธิษฐานร่วมกัน  มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

tht@ccfthailand.org • 053-262-136

285/86 ซ. สุรพล 1 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โดยความร่วมมือกับ